შესყიდვების განყოფილება

შესყიდვების განყოფილება შედის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დაქვემდებარებაში.

შესყიდვების განყოფილების ფუნქციებია:

  • მუნიციპალური შესყიდვების წლიური გეგმის მომზადება;
  • სატენდერო კომისიის ოქმების და სხვა დოკუმენტების წარმოება;
  • ელექტრონული ტენდერის შესახებ განაცხადების მომზადება და გამოქვეყნება;
  • მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად ხელშეკრულების პროექტის შემუშავება;
  • მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი;
  • მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მომზადება;
  • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

შესყიდვების განყოფილების უფროსი

 

 

ნათია ღაღაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

✆ -  595 515056 
✉ - natia.gagashvili@telavi.gov.ge 

გააზიარე