ტურისტების სტატისტიკა

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ტურიზმის განვითარების განყოფილების მიერ, ხდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შემოსული ტურისტების მომართვიანობის აღრიცხვა, რომელიც ყოველთვიურად ეგზავნება ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, რის შემდეგაც ინფორმაცია განთავსდება ვებ-გვერდზე:

http://tourismstatistics.gnta.ge/
http://tourismstatistics.gnta.ge/index.php?load=stablel

გააზიარე