საკრებულოს სხდომა 28 დეკემბერი [Video]

15 იანვარი, 2024

28 დეკემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 32 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #22 - 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება
2) დადგენილება #23 - მერიის თანამდებობრივი სარგოებში ცვლილება
3) დადგენილება #24 - სოციალური პროგრამის დამტკიცება
4) დადგენილება #25 - მერიის დებულებაში ცვლილება
5) დადგენილება #26 - სამხედრო სამსახურის დებულებულების გაუქმება
6) დადგენილება #27 - გამწვანების პირობების დამტკიცება
7) დადგენილება #28 - საკრებულოს თანამდებობის პირთა სარგოში ცვლილება
8) დადგენილება #29 - საკრებულოს წევრების ხარჯებში ცვლილება
9) განკარგულება #66 - ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ზღვრული ოდენობის განსაზღვრა
10) განკარგულება #67 - ა(ა)იპ „60+ ბებია და პაპების კლუბისათვის“ ქონების დროებით გადაცემაზე თანხმობა
11) განკარგულება #68 - უძრავი ქონების გადაცემაზე თანხმობა
12) განკარგულება #69 - ნაკისრ ვალდებულებაზე ვადის გაგრძელება
13) განკარგულება #70 - ჭადრის ხისთვის სტატუსის მინიჭება
14) განკარგულება #71 - 2024 წლის ბიუჯეტში ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 15;
გააზიარე