ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

ზამთრის სეზონზე ოჯახების სათბობით უზრუნველყოფის დაფინანსება

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, ზამთრის სეზონზე სათბობით (ბუნებრივი აირი, ელექტროენერგია, შეშა) უზრუნველსაყოფად დაფინანსების გაცემა დაიწყება ყოველი წლის აგვისტოს თვიდან დეკემბრის ჩათვლით. თანხა ჩაირიცხება დახმარების მიმღების საბანკო ანგარიშის ნომერზე. დაფინანსება მოხდება წლის განმავლობაში ერთჯერადად, შემდეგი სახით:

ა) ოჯახებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა განსაზღვრულია 57 000-ის ჩათვლით, გაიცეს ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით;

ბ) ოჯახებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა განსაზღვრულია 57 000 ქულის ზემოთ 100 000 ქულის ჩათვლით, გაიცეს ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით;

გ) ქვეპროგრამით სარგებლობისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

გ.ა) განცხადება;

გ.ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ.გ) ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულის შესახებ;

გ.დ) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

გააზიარე