ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

ახალშობილ ბავშვთა ოჯახებისთვის

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (სავალდებულოა, რომ მამა იყოს თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ირიცხებოდეს თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე) ახალშობილ ბავშვთა ოჯახებზე ფინანსური დახმარება გაიცეს წლის განმავლობაში ერთჯერადად, ბავშვის დაბადებიდან 6 თვის ვადაში, შემდეგი სახით:

ა) ყოველ სოციალურად დაუცველ ოჯახზე, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, პირველ ახალშობილზე გაიცეს ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით, მეორე ახალშობილზე – 250 ლარის ოდენობით, ორი ტყუპის დაბადების შემთხვევაში – 400 ლარის ოდენობით, ხოლო სამი ტყუპის დაბადების შემთხვევაში – 600 ლარის ოდენობით;

ბ) ქვეპროგრამით სარგებლობისათვის საჭიროა:

ბ.ა) ერთ-ერთი მშობლის განცხადება;

ბ.ბ) ბავშვის/ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლი/ასლები;

ბ.გ) მარტოხელა მშობლის შემთხვევაში, სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ბ.დ) ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულის შესახებ;

ბ.ე) ერთ-ერთი მშობლის საბანკო ანგარიშის ნომერი.

დადგენილება N71 28/12/2018

 

გააზიარე