ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის ფუნქციებია:

  • გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება;
  • დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა;
  • მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოებში მონაწილეობა (კომპეტენციის ფარგლებში);
  • ჯანმრთელობის რისკ-ფატორებზე მონიტორინგი და რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან, გარემოს, შრომის, სასმელი წყლის, საკვების უსაფრთხოების დაცვის ხელშეწყობა (კომპეტენციის ფარგლებში);
  • ჯანმრთელობის ადვოკატირება, კომპეტენციის გაუმჯობესება, მოსახლეობაში საინფორმაციო და საგანმანათლებო საქმიანობის წარმართვა;
  • მოსახლეობის ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში;
  • პროფესიული რესურსების განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ქ. თელავი ა. ალადაშვილის ქ. #2

✉ telavisjandacva@yahoo.com;  

     telavisjandacva@mail.ru

☎ +995 (350)  27 55 96; 

✆ +995 592 015 775

 

ცენტრის დირექტორი

მაია ჯღუთაშვილი   

✉  maiajgutashvili@gmail.com

☎ +995 (350) 27 13-15;  

✆ +995 599 855 955

Share page