ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილება

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილება შედის იურიდიული სამსახურის დაქვემდებარებაში.

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების ფუნქციებია:

  • ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გაუქმების, მათი ტარიფების განსაზღვრის თაობაზე წინადადებებისა და პროექტების მომზადება;
  • ადგილობრივი მოსაკრებლების გადამხდელთა ბაზის შექმნა და მათ მიერ შესასრულებელი ან/და შესრულებული ვალდებულებების პერიოდული ანალიზი;
  • კანონით დადგენილი მოსაკრებლების ამოღება სამართლებრივი აქტებით დადგენილი წესის შესაბამისად;
  • მოსაკრებლების გადამხდელებზე სათანადო ინფორმაციების მიწოდება, გადასახადის ვადების, მოცულობის შესახებ;
  • შემოსული განცხადებების, მიმართვების (წერილების) მიღება-განხილვა;
  • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი

ვახტანგ გაგნიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ -  599131213
✉ - vakhtang.gagnidze@telavi.gov.ge

 

Share page