ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

მუდმივმოქმედი

ინსპექტირების ჯგუფი

1
ბიოგრაფია

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილია ინსპექტირების ჯგუფი


ჯგუფის წევრები:

 1. დავით ბეგიაშვილი - მერის პირველი მოადგილე - ინსპექტირების ჯგუფის
  თავმჯდომარე;
 2. ლევანი ღარიბაშვილი - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის,
  არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი - ინსპექტირების ჯგუფის
  თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც თავმჯდომარის არყოფნისას ასრულებს მის
  მოვალეობას;
 3. ბესიკ ხუციშვილი - სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის
  განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი - ინსპექტირების ჯგუფის წევრი;
 4. გიორგი ნინიაშვილი - ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი -ინსპექტირების ჯგუფის წევრი;
 5. თედო ნათალიშვილი - ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი -
  ინსპექტირების ჯგუფის წევრი;
 6. ვალერიან გაგნიძე - მოქალაქეთა მომსახურების, საქმისწარმოების, საზოგადოებასთან
  ურთიერთობის და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი
  სპეციალისტი - ინსპექტირების ჯგუფის წევრი;
 7.  გიორგი სოსებაშვილი - ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების
  უფროსი სპეციალისტი - ინსპექტირების ჯგუფის წევრი;
 8. ამირი ბიწკინაშვილი - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი
  სპეციალისტი - ინსპექტირების ჯგუფის წევრი;
 9. ვაჟა გიგოიძე - შესყიდვების განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი.

​ იხილეთ  მერის ბრძანება N 256,    27.02.2020

დახურვა

სატენდერო კომისია

2
ბიოგრაფია

სატენდერო კომისიის შემადგენლობა:

 1. ლევან ბერძენაშვილი - მერიის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი - კომისიის თავმჯდომარე;
 2. ნათია ვაყელიშვილი - მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც თავმჯდომარის არყოფნისას ასრულებს მის უფლება-მოვალეობებს;
 3. მალხაზი ბაღუაშვილი - მერიის სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
 4. ნათია ღაღაშვილი - მერიის შესყიდვების განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
 5. ელენე ფროდეული - მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი.

   იხილეთ მერის ბრძანება N 2045, 20.12.2019

   

  დახურვა

  ეკონომიკურად გაჭირვებული მოქალაქეების დახმარების გაწევის კომისია

  3
  ბიოგრაფია

  „ეკონომიურად გაჭირვებული მოქალაქეების დახმარების გაწევის კომისიის“შემადგენლობაში შედიან:  

  1.  გიორგი ენუქიძე - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელი - კომისიის თავმჯდომარე;
  2. ეკატერინე მიქელაძე - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი - თავმჯდომარის
   მოადგილე, რომელიც თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს მის უფლება-მოვალეობებს;
  3. ნათია იმერლიშვილი - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის სოციალურ საკითხთა განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი; 
  4. თამარ სიდამონიძე - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი; 
  5. ანა ფეიქრიშვილი - იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი;
  6. მალხაზ ყურბანოვი - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი;
  7. თამარ რეხვიაშვილი - ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.

  ​ იხილეთ მერის ბრძანება N 1309, 02.09.2019

  დახურვა

  მშენებლობადამთავრებული შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიმღები კომისია

  4
  ბიოგრაფია

  მშენებლობადამთავრებული შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიმღები კომისიის შემადგენლობა:

  1. ლევან ბერძენაშვილი - თავმჯდომარე
  2. ალექსი აგურაშვილი
  3. გიორგი სოსებაშვილი
  4. გიორგი ნინიაშვილი
  5. თედო ნათალიშვილი

       ​ იხილეთ მერის ბრძანება N 199, 15.02.2018

    დახურვა

    საკუთრების აღიარების კომისია

    5
    ბიოგრაფია

    თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობა:

    1. ალექსანდრე საჩიშვილი - თავმჯდომარე
    2. გია გიგიაშვილი
    3. ამირი ბიწკინაშვილი


    ​ იხილეთ მერის ბრძანება N 503, 15.04.2019

    დახურვა

    საქართველოს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2020 წლის საგაზაფხულო გამწვევი კომისია

    ბიოგრაფია

    საქართველოს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2020 წლის საგაზაფხულო გამწვევი კომისიის შემადგენლობა:

    1. შოთა ნარეკლიშვილი - თელავის მუნიციპალიტეტის მერი - კომისიის თავმჯდომარე.
    2. გიორგი ბოჭორიძე - თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსის დროებითი ფუნქციების შემსრულებელი - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე.
    3. თამარი გენგაშვილი - თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - კომისიის მდივანი.
    4. ვეფხია იოსებაშვილი - შ.ს.ს თელავის რაიონული სამმართველოს საუბნო განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი.
    5. ალექსი დათიშვილი - საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონალური მთავარი სამმართველოს ანალიტიკური სამსახურის უფროსი- კომისიის წევრი


    ​ იხილეთ მერის ბრძანება N 139, 06.02.2020

    დახურვა

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისი

    ბიოგრაფია

    თელავის მუნიციპალიტეტის მერიასთან არსებული პირის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისიის შემადგენლობა: 

    1. ლევან ბერძენაშვილი - მერიის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი - კომისიის თავმჯდომარე;
    2. თამარ ზაზანაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის ფუნქციების შემსრულებელი - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც კომისიის თავმჯდომარის არყოფნისას ასრულებს მის უფლება-მოვალეობებს;
    3. ელენე ფროდეული - მერიის იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
    4. გიორგი ჩაბრაშვილი - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი - კომისიის წევრი;
    5. გიგა მამუკელაშვილი - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი - კომისიის წევრი.


    ​ იხილეთ მერის ბრძანება N 738, 31.05.2019

     

    დახურვა

    დისციპლინური წარმოების განმახორციელებელი დამოუკიდებელი კომისია

    ბიოგრაფია

    დისციპლინური წარმოების განმახორციელებელი დამოუკიდებელი კომისიის შემადგენლობა:

    1. დავით ბეგიაშვილი - მერის პირველი მოადგილე - კომისიის თავმჯდომარე;
    2. ლევან ბერძენაშვილი - მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც კომისიის თავმჯდომარის არყოფნისას ასრულებს მის მოვალეობას;
    3. თამარ ზაზანაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის ფუნქციების შემსრულებელი - კომისიის წევრი;
    4. ელენე ღარიბაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
    5. ანა ფეიქრიშვილი - მერიის იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.


     ​ იხილეთ მერის ბრძანება N 1150, 29.07.2019

     დახურვა