კულტურისა და განათლების განყოფილება

კულტურისა და განათლების განყოფილება ექვემდებარება კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურს.

განყოფილების ფუნქციები:

  • შეიმუშავებს მუნიციპალიტეტის მასობრივი კულტურული ღონისძიებების წლიურ გეგმას;
  • ახორციელებს სახელმწიფო პოლიტიკას კულტურის სფეროში;
  • კოორდინაციას უწევს საერთაშორისო და ადგილობრივი კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას;
  • პოპულარიზაციას უწევს შემოქმედებით ჯგუფებს;
  • კოორდინაციას უწევს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საქმიანობას და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესის ხელშეწყობას;
  • ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

 

 

 

 

Share page