ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

განყოფილება შედის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დაქვემდებარებაში.

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება უზრუნველყოფს:

  • შეიმუშავებს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მუნიციპალურ პროგრამებს და უზრუნველყოფს მის შესრულებას;
  • უზრუნველყოფს თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ჯანმრთელობის დაცვის ერთიანი სახელმწიფო და მუნიციპალური პოლიტიკის გატარებას;
  • ახორციელებს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციიდან სტატისტიკური მონაცემების მიღება-დამუშავებას;
  • სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს პარტნიორი ორგანიზაციების მოძიებას და მათთან თანამშრომლობას;
  • ახორციელებს ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალურ დაწესებულებებთან კოორდინირებულ მუშაობას და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ჯანდაცვის ობიექტებთან თანამშრომლობას სამსახურის კოპეტენციის ფარგლებში;
  • ახორციელებს სამსახურში შემოსულ განცხადებებზე და წერილებზე წინადადებებისა და პასუხების მომზადებას.

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი

ეკატერინე მიქელაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

-  551143331

✉ - ekaterine.mikeladze@telavi.gov.ge 

Share page