ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია

კომისიის წევრები


 • ლევან კოჭლოშვილი - თავმჯდომარე
 • გიგა მამუკელაშვილი - წევრი
 • იოსებ პარწიკანაშვილი - წევრი
 • ნიკოლოზ მაისურაძე - წევრი
 • გიორგი ქიზიყელაშვილი - წევრი
 • მიხეილ გრემელაშვილი - წევრი
 • ლევან ლილუაშვილი - წევრი
 • ბაადურ რევაზიშვილი - წევრი
 • ირაკლი სულხანიშვილი - წევრი

სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია წარმოადგენს საკრებულოს მუდმივმოქმედ ორგანოს, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით, საკრებულოს რეგლამენტით განსაზღვრულ უფლებამოსილებათა განხორციელებას:
 • სოციალური, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა განვითარების მუნიციპალურ პროგრამათა პროექტების შესახებ;
 • სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირის ფორმით შექმნისა და მათი ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ;
 • ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, თეატრების, გამოფენების, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტების საქმიანობის ხელშემწყობი მუნიციპალურ პროგრამათა პროექტების შესახებ;
 • ჯანმრთელობის დაცვისა და სანიტარულ-ეპიდემოლოგიურ მომსახურების მუნიციპალურ პროგრამათა პროექტების შესახებ;
 • მოსახლეობის შრომითი მოწყობისა და დასაქმების ხელშემწყობი მუნიციპალურ პროგრამათა პროექტების შესახებ;
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურ-საყოფაცხოვრებო მომსახურების პირობების დადგენის შესახებ;
 • ახალგაზრდულ და ბავშვთა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის, მათი მიზნების, საქმიანობის, პრობლემების შესწავლისა და ხელშეწყობის, მათი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის შესახებ;
 • ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფებისათვის მასობრივი ღონისძიებების, ახალგაზრდული დღეების, თამაშების ორგანიზებაში დახმარების აღმოჩენის შესახებ;

კომისიის უფლებამოსილება, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში
გააზიარე