ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია

კომისიის წევრები


 • დავით გოგოშვილი - თავმჯდომარე
 • ტიტე დარეჯანიშვილი - წევრი
 • ლევან მრელაშვილი - წევრი
 • ზურაბ მუსაევი - წევრი
 • ალექსანდრე შათირიშვილი - წევრი
 • ნანა ხვისტანი - წევრი
 • აბრამ მახარიაშვილი - წევრი
 • ზურაბ ნაცარაშვილი - წევრი
 • ზურაბ ლილუაშვილი - წევრი
 • გიგა მამუკელაშვილი - წევრი

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია წარმოადგენს საკრებულოს მუდმივმოქმედ ორგანოს, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით, საკრებულოს რეგლამენტით განსაზღვრულ უფლებამოსილებათა განხორციელებას:
 • სამუშაო გეგმის შესაბამისად შეიმუშავებს, განიხილავს და საკრებულოს სხდომისთვის ამზადებს გადაწყვეტილებათა პროექტებს და წარუდგენს საკრებულოს;
 • აკონტროლებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესს, განიხილავს შემოსულობებისა და გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებლებს და შეიმუშავებს შესაბამის დასკვნებს და რეკომენდაციებს;
 • განიხილავს და ამზადებს დასკვნებს ბიუჯეტის პროექტთან და ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებასთან, აგრეთვე დამტკიცებულ ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებთან და დამატებებთან დაკავშირებით;
 • საკრებულოს წარუდგენს დასკვნას საკრებულოს ფრაქციის ან/და საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის არანაკლებ 1/3-ის მიერ ინიცირებული ბიუჯეტის პროექტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გამგებლისათვის გაგზავნილი შენიშვნებთან შესაბამისობის შესახებ;
 • განიხილავს და ამზადებს დასკვნას მუნიცაპილიტეტის გამგეობის საფინანსო ორგანოს მიერ მომზადებული ბიუჯეტის ყოველთვიური და ყოველკვარტალური განწერის შესახებ;
 • ყოველთვიურად განიხილავს მუნიცაპილეტის გამგეობის საფინანსო ორგანოს მიერ მომზადებული მუნიციპალიტეტის შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ჩვენებით წარმოდგენილ ანგარიშს და შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და წინადადებებს;
 • შეიმუშავებს წინადადებებსა და დასკვნებს ადგილობრივი გადასახადების, მოსაკრებლების შემოღებისა და გაუქმების, მათზე შეღავათების დადგენის, ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ;
 • განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს დასკვნას საკრებულოს თავმჯდომარისათვის თანხმობის მიცემაზე, ისეთი გარიგების დადებაზე, რომლის ღირებულება აღემატება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 5%-ს;
 • განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს დასკვნას ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებაზე;
 • საკრებულოს მიერ დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ იურიდიული პირების კონტროლს;
 • იღებს გადაწყვეტილებას კომისიიდან საკონსულტაციო საბჭოს შექმნის შესახებ;

კომისიის უფლებამოსილება, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში

გააზიარე