ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია

კომისიის წევრები


 • ალექსანდრე შათირიშვილი - თავმჯდომარე
 • ვასილ არაბული - წევრი
 • გიორგი ჩაბრაშვილი - წევრი
 • ბესიკ ქოჩიშვილი - წევრი
 • უჩა ჭოტიაშვილი - წევრი
 • გურამი წულუკიძე - წევრი
 • ლევანი ლილუაშვილი - წევრი
 • ალექრი ძულიაშვილი - წევრი
 • ლელა მენთეშაშვილი - წევრი
 • ზურაბ ნაცარაშვილი - წევრი

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია წარმოადგენს საკრებულოს მუდმივმოქმედ ორგანოს, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით, საკრებულოს რეგლამენტით განსაზღვრულ უფლებამოსილებათა განხორციელებას:
 • თვითმმართველი ერთეულის ქონების ფლობის, განკარგვისა და ქონებით სარგებლობის წესების დადგენისა და განკარგვის შესახებ;
 • ადგილობრივი შესყიდვების დაგეგმვისა და ადგილობრივი შესყიდვების გეგმების პროექტის შესახებ;
 • კერძო სამართლის იურიდიული პირების შექმნის, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ;
 • თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის პროექტის დამტკიცების;
 • თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასისა და სარგებლობის ქირის ოდენობის დადგენის; თვითმმართველი ერთეულის ქონების აუქციონით ფორმის პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპიური ფორმის დადგენის შესახებ;
 • თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწით სარგებლობის წესების დადგენის შესახებ;
 • თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ კომუნალური მეურნეობის მართვის წესების დამტკიცების შესახებ;

კომისიის უფლებამოსილება, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში
გააზიარე